Career

Building the best team with the best people

If you are talented, driven, and want to become a part of a dynamic, growing company, it’s time to discover Vorrawut.

 

Whether you are a fresh graduate or seasoned professional, Vorrawut offers a wide range of opportunities for high-potential individuals to achieve their professional goals in an exciting and dynamic work environment.

Current Opportunities

Corporate

Executive Secretary

Job description
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงาน ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • บันทึกและรายงานกำหนดการนัดหมายให้ผู้บริหารทราบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
Education

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Experience

5 ปี

The Chiang Mai Riverside Hotel

Operations Manager

Job description
 • วางแผนการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์,คอนโดมิเนียมและด้านการท่องเที่ยว , โรงแรม  ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารขององค์กร
 • กำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์ ในแต่ละไตรมาส ได้อย่างเป็นระบบ ตรงตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของบริษัทฯ พร้อมกับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ
 • ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายและทันต่อเหตุการณ์
 •  เพศชาย/หญิง อายุ  30- 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการบริหารการจัดการ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านงานโครงการคอนโด, อสังหาริมทรัพย์หรือการโรงแรม การท่องเที่ยว  อย่างใดอย่างหนึ่ง 10 ปีขึ้นไป
 • รักความก้าวหน้า ทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์   มีแนวคิดนอกกรอบ
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพ  มีความน่าเชื่อถือ
Education

ปริญญาตรี – โท สาขาการบริหารจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง

Experience

10 ปี

Butler

Job description

บริการลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมรับจองห้องพัก ต้อนรับลูกค้า จองสปา ประสานงานเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับลูกค้า หาข้อมูลแหล่งช็อปปิ้ง ขับรถ และดูแลลูกค้าด้วยมิตรไมตรี

 

 • เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 21 -30 ปี
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ ทำงานเป็นกะได้ สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดี
 • หากมีบัตรมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Education

ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Experience

0 ปี

FB Service

Job description

บริการลูกค้าด้านอาหาร เครื่องดื่มของโรงแรมด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตร มีกริยามารยาทที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับรายการอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ที่มีไว้ให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

 

 • เพศ ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี  มีใจรักงานบริการ  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทำงานเป็นกะ สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • บุคลิกดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Education

มัธยมศึกษาตอนปลาย / หรือเทียบเท่า

Experience

0 ปี

Resident Manager

Job description
 • ร่วมวางแผน บริหารจัดการ และควบคุมติดตามงานโรงแรม
 • รับผิดชอบเป้าหมายการดำเนินงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงแรม และติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงด้วยดี
 • ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงแรม
 • รายงานผลการปฏิบัติของฝ่ายที่ตนรับผิดชอบต่อผู้บริหาร
 • ประสานงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่สายงานที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในทรัพย์สินของโรงแรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • เพศ : หญิง  อายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 • บุคคลิกดี มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรม มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาได้
 • มีเหตุผลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน  มีระเบียบแบบแผน และวินัย
Education

ปริญญาตรี – โท  สาขาที่เกี่ยวข้อง

Experience

5 ปี

FB Manager

Job description
 • วิเคราะห์ วางแผนงานภายในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 • คำนวณราคาขายและต้นทุนสินค้า
 • วางกลยุทธ์ทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายอาหารและเครื่องดื่ม
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และศึกษาคู่แข่งเพื่อปรับกลยุทธ์การขายและบริการ
 • ให้การสนับสนุนทีมงานในฝ่าย ให้มีคุณภาพของอาหาร เครื่องดื่ม และบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการบริการ พนักงานในแผนกได้ตามมาตรฐานสากล
 • ตรวจสอบรายงานยอดขายอาหารและเครื่องดื่มรายวันเพื่อใช้ในการปรับแผนการตลาด
 • มีภาวะผู้นำสูง สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี Service Mind
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Education

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

Experience

5 ปี

Vorrawut Property Development

Business Analyst

Job description

Education

Bachelor degress in business administration

Experience

5 ปี

Vorrawut Furniture & Décor

Chief Creative Designer

Job description
 1. Creative งาน Design ออกแบบห้องพักอาศัย ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่ได้รับ
 2. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 3. ออกแบบ งานตกแต่งภายใน

 

 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้คล่องแคล่ว
 • พร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุน วัสถุดิบในการตกแต่งได้
 • มีภาวะผู้นำสูง
Education

Bachelor degree in interior design

Experience

10 ปี

Chief Financial Officer

Job description
 1. บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินของบริษัท
 2. บริหารงบการเงินและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของบริษัท
 3. กำกับดูแล ควบคุมและบริหารความเสี่ยง วิเคราะห์และจัดทำรายงาน
 4. บริหารธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงินและสรรหาแหล่งเงินทุน
 5. บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามแผนงาน
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำบริษัท เข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
Education

Bachelor degree or higher in finance

Experience

10 ปี

Executive Secretary

Job description
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการวางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงาน ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • บันทึกและรายงานกำหนดการนัดหมายให้ผู้บริหารทราบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ระดับดีมาก
 • สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
Education

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Experience

5 ปี

Product Design Manager

Job description

Education

Bachelor degree in product design or interior design

Experience

15 ปี

Factory Manager

Job description

Education

Bachelor degree in industrial engineering

Experience

20 ปี

Quantity Surveyor

Job description

Education

Bachelor degree in interior design or engineering

Experience

10 ปี

Project Coordination Manager

Job description

Education

Bachelor degree in any field

Experience

10 ปี

Vorrawut Technologies

Programmer Manager

Job description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.พัฒนาระบบงานProgram ทั้งระบบ ให้สำเร็จตามมาตรฐานและเวลาที่กำหนดและรับผิดชอบในการพัฒนา  ปรับปรุง แก้ไขระบบ Programให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการทางธุรกิจ
2.ทบทวนความต้องการจากผู้ใช้งาน / การออกแบบ Programในส่วนองค์ประกอบการพัฒนาระบบงานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบงานในองค์กรทั้งหมด
3.พัฒนาและทดสอบระบบงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ภายใต้มาตรฐาน หลักเกณฑ์    และภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือของระบบงานและตามมาตรฐานที่กำหนดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้ระบบงานตอบสนองความต้องการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.วิเคราะห์และแก้ไขระบบงานโดยเร่งด่วนเมื่อพบปัญหา
7.ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการพัฒนาระบบใหม่ให้ก้าวหน้ากับวิวัฒนาการใหม่ๆ

ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
1.  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักในงานบริการ
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความทุ่มเทในการทำงาน สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
5. มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงแรมในระดับการบริหารจัดการ

Education

ปริญญาตรี – โท สาขาทางคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

Experience

10 ปี

Vorrawut Materials

Sales & Marketing Manager

Job description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ร่วมกับทีมบริหาร และผู้จัดการฝ่ายแต่ละผ่าย ในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน
2. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย
3. สรุปความเป็นไปของสภาวะการตลาดให้ทีมฝ่ายบริหาร
4. วางแผนการอบรมความรู้ เรื่องตัวสินค้า และ เทคนิคการขายแก่หัวหน้าและทีม
5. วิเคราะห์ ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ หัวหน้า และทีม
6. ดำเนิน การผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
7. สรุปผลการทำงานและยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อนำเสนอต่อทีมบริหาร
8. ทำรายงานกิจกรรม ลูกค้า และ คู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้าของบริษัท
9. วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัท
10. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง ธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
11. กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการขายให้สอดคล้องกับยุคสมัย
12. วางแผนและกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนยอดขาย ในธุรกิจในเครือ
13. เจรจาเงื่อนไขทางการค้า และ ตรวจสอบยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
14. ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

Education
Experience

If you are interested to join us, please fill in the application form and send it along with standard supporting documents (ID, house registration, education certificates) to hr@vorrawut.com. You may consider using your latest CV in lieu of our application form.